بزرگترین کلبه عشقولانه دانلود فیلم,موزیک,عکس,کلیپ موبایل و... http://asak.mihanblog.com 2020-04-03T08:36:19+01:00 text/html 2012-08-22T04:59:37+01:00 asak.mihanblog.com سامان خواستگاری جالب! پشیمون نشی یه وقت! http://asak.mihanblog.com/post/430 <P><A href="http://tabriz-patoogh.blogfa.com/"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ffffff><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://gigadl.net/uploads/posts/2009-07/1248684779_heartcush-b.jpg" width=300 height=300></FONT></A></P> <DIV class=post-desc><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#000000>مادر داماد : ببخشین ، كبریت دارین؟</FONT></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffcc00><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA><FONT color=#000000>مادر عروس :</FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA><FONT color=#000000> كبریت ؟! كبریت برای </FONT>چی!؟</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffcc00><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> داماد : والا پسرم می خواست سیگار بكشه</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="FONT-FAMILY: Calibri; COLOR: black" dir=ltr>...</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black">&nbsp;</SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffcc00><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> عروس : پس داماد سیگاریه....!؟</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black">&nbsp;</SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> داماد : سیگاری كه نه.. والا مشروب خورده ، بعد از مشروب سیگار می چسبه</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="FONT-FAMILY: Calibri; COLOR: black" dir=ltr>...</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> عروس : پس الكلی هم هست..!؟</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> داماد : الكلی كه نه... والا قمار بازی كرده و باخته ! ما هم مشروب دادیم بهش كه یادش بره</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> عروس : پس قمارم بازی می كنه...!؟&nbsp; </SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> داماد : آره... دوستاش توی زندان بهش یاد دادن</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="FONT-FAMILY: Calibri; COLOR: black" dir=ltr>...</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> عروس : پس زندانم بوده...!؟</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> داماد : زندان كه نه... والا معتاد بوده ، گرفتنش یه كمی بازداشتش كردن</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="FONT-FAMILY: Calibri; COLOR: black" dir=ltr>...</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> عروس : پس معتادم بوده...!؟</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> داماد : آره... معتاد بود ، بعد زنش لوش داد</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="FONT-FAMILY: Calibri; COLOR: black" dir=ltr>...</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> عروس : زنش !!!؟؟؟</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> داماد : والله زن خودش كه نه، همونی كه در غیاب زنش باهاش رابطه داشت.... دوستش</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> عروس : دوست دخترش؟؟؟ پس دوست دختر هم داره؟</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> داماد : دوست دختر كه نمیشه گفت . ازش بچه هم داره... یه جورایی زنش می شه دیگه</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> عروس: بچه ؟؟؟ یعنی بچه هم داره ؟؟؟؟</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> داماد : بچه كه نه. الان دیگه 18 سالشه.مردی شده برای خودش</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> عروس : پس شما برای نوه تون اومدین خواستگاری؟؟؟؟</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> داماد : البته من خوب نمی دونم ... گویا پسرم با پسرش به یه دختری تجاوز كردن حالا حامله ست....دختره هم پاشو توی یه كفش كرده كه باید منو بگیری.... نمی دونم بچه كدومشونه ....بهر حال آدرس اینجا رو دادن به ما</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA> عروس : حامله؟؟؟؟یعنی دختر ما حامله است؟؟؟؟ دارین مزخرف می گین</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر داماد</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>: والله من كه نمی دونم ...پسر و نوه م كه چیزی به من نگفتن....پدر دختره كه گاهی شبا می اد پیشم و باهم رابطه داریم پریشب بهم گفت...شایدم دروغ گفته</SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر عروس</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>: پدر دختره؟؟؟؟ شوهر من؟؟؟ با تو رابطه داره؟؟؟</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="FONT-FAMILY: Calibri; COLOR: black" dir=ltr lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>مادر داماد</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>: والله نباید اینو می گفتم ...حقیقتش رو بخوای ما خونواده آبروداری هستیم...نخواستم بگی دخترمو حامله كردن حالا می زنن زیرش....در هر حال باز امشبم از پدرش می پرسم...قسمش می دم راستشو بگه و بگه بچه مال كدومشونه...آخه شب ازدواج كه نباید مرد به زنش دروغ بگه.درسته خانوم؟؟؟؟</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="FONT-FAMILY: Calibri; COLOR: black" dir=ltr lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 10pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ffffff size=2>وااااااااااااااااااااا....چرا غش كردی؟؟؟؟ راستی كبریت نیاوردیا!!!!!؟؟؟؟؟</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P></DIV> <P><BR><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ffffff>&nbsp;</FONT></P> text/html 2012-08-15T07:00:37+01:00 asak.mihanblog.com سامان عکس های بی حجابی در مناطق تفریحی مازندران http://asak.mihanblog.com/post/429 <P><IMG id=ncode_imageresizer_container_1 class="aligncenter size-full wp-image-23164" title="عکس های بی حجابی در مناطق تفریحی مازندران | www.takpatogh.com" alt="عکس های بی حجابی در مناطق تفریحی مازندران" src="http://www.takpatogh.com/wp-content/uploads/2012/05/8c3c104e1a7d4821bf6409cb7d029edb1.jpg" width=500 onload=NcodeImageResizer.createOn(this); height=384 originalHeight="480" originalWidth="624"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">به گزارش&nbsp; رزمندگان شمال، صبح جمعه که می شود در برخی&nbsp; میادین شهرهای مازندران غلغله ایی برپاست . گروه گروه جوانان مازندرانی به گلگشت می روند. گلگشت برنامه ایی است&nbsp; تفریحی که در غالب کوهنوردی در مناطق جنگلی و کوهستانی مازندران برپا می شود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN id=more-23162></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">البته&nbsp; آن کوهنوردی&nbsp; که در ذهن شماست انجام نمی گیرد. کوهنوردی از جنس گلگشت با پای پیاده نیست بلکه جوانان سواره طی مسیر می کنند و بعضا مختلط!. مختلط بودن گلگشتی ها باعث شده بر انبوه متقاضیان&nbsp; تور افزوده شود. گلگشتی ها در ذیل گروه های با شناسنامه و کمی بی عنوان جمعه های دل انگیزی دارند! برخی نحله های فکری و حتی فرق زیر زمینی در جذب جوانان از فرصت گلگشت به نحو مطلوب سود می برند اما خبری از حضور نهادهای مسوول در آن نیست.! گلگشت جمعه&nbsp; های جوانان مازندرانی اما بی حاشیه نیست&nbsp; و داستان هایی دارد که متولیان فرهنگی استان از آن بی خبرند یا خود را به تغافل زدند!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG id=ncode_imageresizer_container_2 class="aligncenter size-full wp-image-23165" title="عکس های بی حجابی در مناطق تفریحی مازندران | www.takpatogh.com" alt="عکس های بی حجابی در مناطق تفریحی مازندران" src="http://www.takpatogh.com/wp-content/uploads/2012/05/9061a11a144a49a6da07c0543cfdbbd3.jpg" width=500 onload=NcodeImageResizer.createOn(this); height=443 originalHeight="480" originalWidth="541"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-23166" title="عکس های بی حجابی در مناطق تفریحی مازندران | www.takpatogh.com" alt="عکس های بی حجابی در مناطق تفریحی مازندران" src="http://www.takpatogh.com/wp-content/uploads/2012/05/14e2b1b40cb87f9c8af88d7bbc82d0a5.jpg" width=481 onload=NcodeImageResizer.createOn(this); height=480 originalHeight="480" originalWidth="481"></P> text/html 2012-08-15T07:00:15+01:00 asak.mihanblog.com سامان تصاویر برخورد با بدحجابی در تفرجگاه های کوهستانی http://asak.mihanblog.com/post/428 <P align=center><IMG id=ncode_imageresizer_container_1 title="تصاویر برخورد با بدحجابی در تفرجگاه های کوهستانی | www.takpatogh.com" alt="تصاویر برخورد با بدحجابی در تفرجگاه های کوهستانی " src="http://www.takpatogh.com/wp-content/uploads/2012/05/140.jpg" width=500 onload=NcodeImageResizer.createOn(this); height=308 originalHeight="339" originalWidth="550"></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2012-08-15T06:40:03+01:00 asak.mihanblog.com سامان تصویر دیدنی از ندا مجری شبکه من و تو در سواحل شمال کشور http://asak.mihanblog.com/post/427 <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.naghola.com/upload/images/33lrlyrxpji9ru1j2a9k.jpg"> text/html 2012-08-15T06:36:04+01:00 asak.mihanblog.com سامان بی حجابی در ایران http://asak.mihanblog.com/post/426 <P style="TEXT-ALIGN: justify">انسان در پناه محافظ، احساس آرامش مى‏كند. پوشش اسلامى نیز نگهبان زن است و به او امنیت و آرامش مى‏بخشد. پس هر چه این پوشش كامل‏تر شود، درصد امنیت و حفاظت زنان بالاتر مى‏رود. زحمت حجاب، حق بیمه‏اى است كه زن براى تأمین سلامت خود مى‏پردازد<B>؛ زیرا حجاب، مانع جریان یافتن هواى نفس و نگاه‏هاى آلوده و فسادآمیز، به حریم پاك زنان مى‏شود. پوشش، سدّى بزرگ در برابر تهاجم فرهنگ غرب است. جایگاه والاى زن مى‏طلبد كه این گوهر آفرینش، در صدف حجاب قرار گیرد تا ارزش‏هاى انسانى‏اش در امان بماند. فلسفه نگهبانى و پوشش اشیا، ارزش آنهاست و هر قدر این ارزش بالاتر</B> باشد، نسبت نگه‏دارى آنها نیز بیشتر مى‏شود.<BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><IMG alt=http://irancellia.persiangig.com/BBN/hejab/21619_688.jpg src="http://irancellia.persiangig.com/BBN/hejab/21619_688.jpg" width=403 height=302></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> text/html 2012-08-15T06:22:32+01:00 asak.mihanblog.com سامان بی حجابی‌وبی‌بند و باری در شمال کشور http://asak.mihanblog.com/post/425 <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>به گزارش</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> صراط</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> به نقل از انقلاب نیوز ، عدم رعایت حجاب و پخش موسیقی های مبتذل هنجار شکن در سواحل دریا، شنای مختلط مردان و زنان بویژه مسافران سایر استان ها، رقص و پایکوبی مختلط توسط برخی از مسافران در سواحل دریا به صورت نیمه برهنه، مصرف مشروبات الکی در سواحل دریا و معضلات پس از مصرف و تهدیدات امنیتی، عدم کنترل و نظارت بر اماکن و ویلاهای ساحلی که احتمال انواع و اقسام منکرات در آن مکان ها وجود دارد، از جمله مهمترین معضلات و ناهنجاری هایی است که سواحل شمال کشور را در خود احاطه کرده است. </SPAN></B></P><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>بد حجابی دختران و نا امنی فرهنگی که در شمال کشور و دور از چشم مسئولین فرهنگی کشور بوجود آمده است اکنون به یک معظل جدی فرهنگی تبدیل شده است که باعث عادی شدن روابط دختر و پسر و شنای مختلط آنان در دریا بصورت امری عادی تبدیل شده که واقعا جای تاسف دارد.</SPAN></B></P><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>علاوه بر بدحجابی و بی حجابی در مناطق مذکور که موجبات نا امنی فرهنگی محیط را برای خانواده ها فراهم آورده است، مسأله ای است که این بار در بی توجهی نیروی انتظامی و مسئولین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رو به ازدیاد است و آن افزایش قابل توجه ویلاهای خصوصی در شمال کشور است که بدون نظارت و مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام به اجاره ویلاهای خود می کنند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>این مسأله باعث شده که دختران و پسرانی که به صورت دوستانه به شمال کشور سفر می کنند احتیاج به ارائه شناسنامه و یا مدرک معتبر برای اجاره ویلا و برخی هتل ها نداشته باشند و همین امر باعث حضور چشمگیر آنها (به ویژه دختران فراری) در سواحل شمالی کشور و ناامنی فرهنگی محیط برای خانواده ها شده است که بی توجهی مسئولین امر در برخورد با این افراد قابل ذکر است. </SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><IMG style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto" alt=IMAGE634689842941194833 src="http://www.enghelab-news.ir/images/M_images/IMAGE634689842941194833.jpg" width=444 height=300></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>علاوه بر آن برخی افراد محلی به جهت کسب منفعت اقتصادی خود توجهی به این مسأله ندارند و البته هزینه اجاره بهای ویلا و امکانات آن نیز از آنجا که بدون نظارت است بسیار متغیر می باشد، به طوری که در ایام تعطیلات عید، هزینه اجاره بهای ویلاهای خصوصی تا شبانه نیم میلیون تومان بالا رفته بود. <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>مسلماً حل این مسأله در فصلی از سال که بیشترین مسافرت های سیاحتی مردم کشورمان صورت می گیرد، توجه بیشتر نیروهای امنیتی و انتظامی ساحلی دریای خزر و همچنین نظارت بیشتر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را می طلبد.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>دختران نوجوان وجوان با ارایش های غلیظ و با مانتوهای کوتاه و بدن نما رنگارنگ با شلوارهای جین قرمز و سبز رنگ و عینک و روسری های به عقب سر چسبیده دست در دست دوستان و هم کلاسی های مذکر با موهای برق گرفته و ریشهای عجیب و غریب و گردنبند و تی شرتهای چسبان حلقه ای با تمثال نمادهای شیطان پرستی قدم به قدم طول نوار ساحلی را با قهقه های بلند متراژ می کنند و گاهی هم از سر خستگی به آلاچیق های فروشگاه ساحلی سر ی زده تا قلیان قجری دود کنند.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>پخش موسیقی های تند گروههای زیر زمینی ایرانی و غربی از درون خودروها ی در حال تردد - رقص و پایکو بی و شنای مختلط گروهی خانوادگی و مجردی و قدم زدن با لباسها و شلوارهای نیمه برهنه در انظار عمومی - صرف مشروبات الکلی و دعوا و درگیری حاصل از آن گوشه هایی از اقدامات ضد ارزشی در سواحل شمال کشور است که به عین مشاهده می شود.</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><IMG style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto" alt=IMAGE634689842943954991 src="http://www.enghelab-news.ir/images/M_images/IMAGE634689842943954991.jpg" width=451 height=300></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>به خاطر ضعف و خلاهای قانونی و ناتوانی برخی از دستگاههای متولی و حضور کمرنگ پلیس در برخی از شهرکها و ویلاهای ساحلی خصوصی که عموما در اختیار سرمایه داران غیر بومی علی الخصوص تهرانی قرار دارد زنان و مردان آزادانه کشف حجاب می کنند و گاها نیز مالکان این قبیل اماکن ویلاها و سو ئیت های خودرا صرفا به خاطر دریافت پول های بی حساب و کتاب بدون دریافت شناسنامه و مدارک هویتی در اختیار اشخاص نامحرم می گذارند. از همین رو شنیده شده که هزینه اقامت در این گونه اماکن از شبی 200 الی 400 هزار تومان بوده که نوسان قیمتها به دلیل نوع امکانات رفاهی آنان می باشد .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>(معضل بدحجابی در حال تغییر به سوی بی حجابی توسط عده ای هنجارشکن است)<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>اما آن چیز که مایه تاسف است و دل هر دلسوز به ارزش های شناخته شده نظام و اسلام را جدا به درد می آورد این است که در مکان هائی در شمال که اوج بی حجابی و فساد و بی بند وباری مشهود است ، خبری از مسئولین امر به معروف و گشت ارشاد نیست.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>از تمامی مخاطبان خواهشمندیم نظرات خود را در رابطه با بد حجابی و برخورد با ان و همچنین فساد اخلاقی موجود در جامعه نظرات خود را ارسال نمایند.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0in 0in 0pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></B>&nbsp;</P> text/html 2011-11-15T05:13:30+01:00 asak.mihanblog.com سامان تبریک عید http://asak.mihanblog.com/post/424 <P align=center><FONT size=2><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">سلام به همه ی دوستان باصفا و مهربونمون</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(204,102,204)">ممنون بابت حضورتون</SPAN> <BR></FONT><SPAN style="COLOR: rgb(255,153,0)"><FONT size=2>عید غدیر رو به همه ی شیعیان ایران تبریك عرض می كنم</FONT><BR></SPAN><IMG style="WIDTH: 500px; HEIGHT: 375px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up5.iranblog.com/images/s5ja8g9j2w8dtuexmfme.jpg"><BR></P> text/html 2011-11-07T06:43:16+01:00 asak.mihanblog.com سامان تبریک عید http://asak.mihanblog.com/post/423 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span color=#999900 size=5 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عید سعید قربان بر همه ی شما عزیزان مبارک باشه&nbsp;</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span size=5 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><FONT class=Apple-style-span color=#999900>امیدوارم همیشه شاد و موفق باشید</FONT>&nbsp;<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://publicrelations.tums.ac.ir/images/news/Gorban1.gif"></DIV> text/html 2011-11-06T10:51:00+01:00 asak.mihanblog.com سامان کاشکی برگردی http://asak.mihanblog.com/post/422 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up4.iranblog.com/images/445cvxy13ds5s6wutg35.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>من دلم غمگین است کاشکی برگردی<BR>دوریت سنگین است کاشکی برگردی<BR><BR>نرگسی وا شده است بلبلی می خواند<BR>باغ عطرآگین است کاشکی برگردی<BR><BR>باز باران زده است آسمان پل زده است<BR>تا که پل رنگین است کاشکی برگردی<BR><BR>عشق را باور کن ، اگر عاشق باشی<BR>زندگی شیرین است کاشکی برگردی<BR><BR>بی تو من می میرم کاش می دانستی<BR>حرف آخر این است کاشکی برگردی<BR><BR>کاشکی برگردی....<BR></STRONG></P> <P align=center></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-11-02T07:50:32+01:00 asak.mihanblog.com سامان غیبت http://asak.mihanblog.com/post/421 <P align=center><IMG style="WIDTH: 505px; -MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor; HEIGHT: 454px" src="http://up98.org/upload/server1/01/v/cy61f1ij9pxj6euiq6k.jpg" width=597 height=533></P>